آماده سازی برای مناقصات

لیست تعداد تجهیزات پزشکی

تعداد هر یک از گونه های تجهیزات پزشکی در قالب یک لیست اعلام می گردد.

گزارشات قرار گیری تجهیزات

گزارشات دقیق از محل قرارگیری هر یک از تجهیزات و مبلمان پزشکی ارائه می گردد. این کار برای مرحله راه اندازی پروژه ضروری است .

لیست جزییات هر اتاق

در این لیست تمامی لوازم و دستگاه های پزشکی موجود در هر اتاق با جزییات آنها ذکر می گردد.

مشخصات فنی دستگاه های پزشکی

توصیف جزء به جزء و دقیق مشخصات فنی مورد نیاز برای هر یک از تجهیزات پزشکی و اجزای مبلمان بیمارستان مطابق با استاندارد مورد تقاضا ارائه می گردد.

Medical Equipment Technical Specification شامل مشخصات دقیق لوازم پزشکی بدون ذکر برند و کارخانه سازنده می باشد که یکی از الزامات جهت برگزاری مناقصات بابت خرید لوازم مورد نیاز برای یک مرکز درمانی می باشد. در صورت تقاضای کارفرما بقیه مراحل مناقصه نیز انجام می شود.