بازبینی

بازبینی نقشه ها

انجام مطالعات معماری و بررسی نقشه های موجود و تشخیص و اعلام نکات قابل بهینه سازی بدون تغییر اساسی در نقشه های سازه ضمن مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندی های فعلی و آینده پروژه.

طراحی مجدد

ارائه راه حل های مناسب برای اصلاح نکات مزبور بدون تغییرات اساسی در نقشه های سازه.