Design consultancy

برنامه ریزی

از نکات مهم و حائز اهمیت در طراحی بیمارستان ها و مراکز درمانی ، جمع آوری اطلاعات دقیق از شرایط اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی محل احداث پروژه می باشد.

تحلیل محیطی

موقعیت جغرافیایی محل احداث از نظر راههای دسترسی ، تصادفات ، بعد مسافت تا مراکز درمانی و بیمارستان های دیگر از نکاتی هستند که با در نظر داشتن آنها میتوان تعیین وضعیت بخش های بالینی ،اداری پشتیبانی و اجزاء پزشکی و غیر پزشکی هر بخش یک مرکز درمانی را در نظر گرفت.

تعیین سطح فناوری

برای سهولت در تقسیم بودجه و انتخاب صحیح لوازم پزشکی با توجه به تغییرات سریع لوازم ، تجهیزات ، اختراعات و اکتشافات جدید در زمینه توسعه برنامه ریزی باید تمامی این نکات پیش بینی و لحاظ شوند.

ظرفیت سنجی

با دقت و توجه به گزارش تحلیل محیطی در این قسمت، با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی و الگوریتمهای تعریف شده، میزان ظرفیت هر بخش هماهنگ با بخش های مرتبط دیگر و همچنین توان و گنجایش لوازم پزشکی آن بخش مشخص می شود، به طوریکه پاسخگوی حجم پیش بینی شده مراجعه کنندگان باشد.

بودجه بندی مقدماتی

پس از تکمیل مراحل فوق، در نهایت گزارشی مبتنی بر میزان برآورد هزینه ساخت، تکمیل و تجهیز هر بخش به طور تقریبی تهیه و جهت بررسی و امکان سنجی اجرای پروژه درمانی ارائه می گردد.

1. بررسی میزان تکنولوژی مورد درخواست متقاضی طرح یا تیم های پزشکی مربوطه

استاندارد سرویس های بیمارستان از نظر ارائه سطوح مختلف کیفیت و تکنولوژی ، بنا به درخواست و بودجه متقاضی متفاوت است .بنابراین با در نظر گرفتن کلیه امکانات محلی ، عادات و رسوم و همچنین بودجه مورد نظر ، دستگاه ها و مبلمان پزشکی مورد تعدیل قرار می گیرند.

2. بررسی بودجه

تخمین بودجه دقیق وسایل پزشکی مورد نیاز برای هر اتاق ،امکان پذیر نمی باشد ولی بودجه تخمینی برای ملزومات پزشکی مورد نیاز برای هر بخش یا حتی برای کل بیمارستان محاسبه و ارائه می گردد و با توجه به بودجه متقاضی و درخواست کاربران و با در نظر گرفتن میزان تکنولوژی مورد درخواست متقاضی ، تصمیم نهایی اتخاذ می گردد.

مفهوم طراحی

پیش از آن که بخواهیم به مراحل طراحی نقشه های داخلی بپردازیم نیاز است اطلاعات کاملی از کاربری ، منطقه بندی، لوازم و دستگاه های پزشکی و روابط بین بخش ها با در نظر داشتن تمام اصول گردش کار را داشته باشیم.

منطقه بندی ( Zoning)

در این مرحله نمودار ارتباطی بین بخش ها و منطقه بندی بر اساس گردش کار تهیه و ارائه می گردد. نمودار ارتباطی بین بخش ها نموداری است که روابط بین بخش ها را برای معماران معین می کند تا معماران بتوانند در جاگذاری بخش ها و تعیین روابط بین آنها از آن الگو پیروی نمایند. پس از ارائه نمودار ارتباطی بین بخش ها نمودار منطقه بندی تهیه و ارائه میگردد.در مرحله بعدی، نمودار گردش کاری و نمودار تقسیم بندی سرویس های پزشکی در طبقات ، جهت امکان سنجی انجام کار در نقشه، طراحی و ارائه میگردند.

طراحی نقشه شماتیک

نقشه های شماتیک به منظور به تصویر کشیدن طرح کلی نقشه ها در دو مرحله انجام می گردد:

در مرحله اول این نقشه ها جهت نمایش اولیه ترتیب قرارگیری و تقسیم بندی فضایی به صورت تک خطی ترسیم می شوند که در صورت تایید در مرحله دوم همین نقشه ها اصولی تر و با جزییات بیشتر( همانند لحاظ کردن ضخامت دیوارها و غیره ) به صورت نقشه های دو خطی تهیه و ارائه می گردند.